x
Politikamız Yönetim Sistemleri / Politikamız

Politikamız

KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çimentonun, ülkelerin kalkınmasında ve başta insan olmak üzere tüm canlıların güvenliği yönündeki önemini kavrayan ve toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile enerji tüketim verimliliğini artırarak enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve korumayı hedefleyerek müşterilerimizin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlamayı amaçlayan Göltaş Çimento A.Ş.;

• Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde ve sürekli kılmayı,

• Güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlayarak, rekabetçi, standartlara uygun kaliteye sahip, güvenilir üretim yapmayı,

• Tabi olduğumuz standartlara, ulusal ve yürürlükteki yerel yasalara, Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonuna ve diğer şartlara kalite, enerji, çevre ve isg açısından uymayı,

• Eğitim ile insan kaynaklarımızın yetkinliğini arttırmayı,

• Politikamız doğrultusunda belirlenen kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı, çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, sürekli eğitimi ve sürekli gelişimini sağlamayı, ekip çalışmasını ve işbirliğini desteklemeyi,

• Çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini, hissedarlarını ve toplumu bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için çalışmayı,

• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri almayı ve uygulamayı,

• “Sıfır iş kazası” ve ‘’Sıfır meslek hastalığı ‘’kapsamında sürekli gelişim sağlamayı,

• Göltaş Çimento A.Ş. için çalışan herkesi tehlikelere karşı korumak ve İSG risklerini azaltmak için kontroller uygulamayı,

• Meslek hastalıkları ve kazaların önlenmesi ile ilgili çalışmaları tüm iş süreçlerine entegre etmeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, çalışanlar ve  temsilcileri ile alt yüklenicilerin İSG ile ilgili konulara dahil olmasını sağlamayı,

• Madencilik faaliyetleri ile ilgili uygulamalarda, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle çalıştırılmasından vazgeçilen ocakların rehabilitasyonunu ve doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamayı,

• Ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimleri yapmayı,

• Enerji verimliliği yüksek uygun üretim ve arıtım teknolojilerini kullanarak, kirliliği kaynağında önlemeyi, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını ve çevrenin bozulmasını önlemeyi ve buna uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve yönetmeyi,

• Tesisimizde oluşan atıkların en aza indirilmesini, mümkün mertebe yeniden kullanımını, geri dönüşümünü sağlamayı, atıkları uygun ve bilinçli bir şekilde bertaraf etmeyi,

• Sera gazı, toz ve gaz emisyonlarını azaltmaya yönelik bir strateji geliştirmeyi, yakıt ve hammaddelerin bilinçli bir şekilde kullanmayı, su ve toprak kirliliğinin ve gürültü kaynaklarının, enerji tüketim noktalarının kontrolünü sağlamayı,

• Çevreye ve topluma saygılı şirket imajını korumayı,

taahhüt eder.