x
Çevreci Yaklaşım Sürdürülebilirlik / Çevreci Yaklaşım

Çevreci Yaklaşım

Göltaş Çimento olarak sanayinin olmazsa olmazı "sürekli iyileştirme ve devamlı gelişme" ilkeleri doğrultusunda fabrikamızda çevre ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Şirket; çevre üzerindeki etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Hava Emisyon ve Atıksu Deşarjı konulu “ÇEVRE İZİN BELGESİ” ile çevre duyarlılık ilkesinden ödün vermediğini ispatlamıştır.

1-Baca gazı emisyonları ve ortam hava kalitesi adına yapılan çalışmalar:

1.1 Baca Gazı Emisyonları/Online Emisyon Takip Sistemi

Toz çıkış noktalarında etkin filtre sistemleri kurularak tozun çevreye yayılması önlenmiştir. Bu filtre gruplarının teyit ölçümleri kapsamında etkinlikleri denetlenmektedir.

Döner fırın ana bacalarında 50 mg/Nm3’ler seviyesinde olan toz emisyonlarının 10 mg/Nm3’lerin altına düşürülebilmesi için 2015 yılında mevcut 3 adet elektro filtre/torbalı filtre dönüşümleri yapılmış ve ayrıca yine 2015 yılında tesisimizde bulunan bir adet çakıllı filtre tamamen değiştirilerek torbalı filtreye geçilmiş ve toplam 4.500.000 Euro’luk bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Filtrelerin devreye alınmasından sonra yapılan garanti ölçümlerinde 5 mg/Nm3 altında toz değerleri ölçülmüştür. Ana emisyon kaynaklarında yapılan bu yatırımla toz tutma veriminde artış sağlanmıştır. 

SEÖS kapsamında Ana Bacalarımızda bulunan sürekli emisyon ölçüm cihazları ile on-line gaz ve toz analizörleri ile anlık emisyon takibi yapılmakta ve okunan değerler anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında on-line olarak izlenilmektedir. Toz ve gaz emisyon değerlerinin yasal sınır değerlerini aşmadığı yetkili otoriteler tarafından da kontrol edilmektedir. Hava kirliliği kontrolü kapsamında; çevre mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerin sağlandığına dair akredite kuruluşlara da periyodik teyit ölçümleri yaptırılmaktadır. 

Gaz ve toz emisyon ölçüm cihazlarının sürekli çalışırlığının sağlanması için etkin bir bakım yöntemi uygulanmaktadır. 

Döner Fırın II soğutma bacasındaki toz emisyonlarının 10 mg/Nm3 altına çekebilmek için elektro filtre/torbalı filtre dönüşümü planlanmış ve tahmini bütçesi 1.200.000 euro dur.

1.2 Ortam Hava kalitesi iyileştirmeleri;

Kömür stok alanları için stok alanı çevresine toz tutucu rüzgar perdeleri yerleştirilmiş ve otomatik yağmurlama sistemi yapılarak rüzgarın etkisi azaltılmıştır. Kömür stokholü içinde iş makinalarının çalıştığı alanlar sürekli sulanarak tozuma önlenmiştir. 

Üretilen klinkerin stoklanması amacıyla kapalı klinker silosu vardır. 

Fabrika içerisinde bulunan beton yollar yol süpürme makinası ile sürekli süpürülmekte ve yağış olmayan günlerde sulanmaktadır. Hammadde nakil yolları sürekli nemli tutularak toz oluşumu önlenmektedir.

Fabrikamızda biri sabit paketleme bölümünde, bir diğeri hareketli yüksek kapasiteli iki adet toz emme makinası ile tozun oluştuğu bölge emilerek temizliği sağlanmaktadır ve savurma yoluyla oluşan tozuma da önlenmiş olmaktadır. Tesisteki tüm filtrasyon işlemi sonucunda toplanan malzeme kapalı sistem içerisinde üretime geri kazandırılmaktadır. Fabrikamızdaki toz kaynaklarındaki tozumanın önlenmesi için torbalı filtreler ile çalışılmaktadır.

2. Su yönetimi için yapılan çalışmalar

2.1 Üretim tesisleri kaynaklı atık sular:

Tesisimizde klinker ve çimento üretimi esnasında atık su oluşmamaktadır.
Atık ısıdan elektrik üretimi esnasında oluşan atık sular için 2 adet havuz yapılmış ve bu havuzda biriken sular çimento üretim aşamasında kullanılmak için üretim birimlerinde değerlendirilmektedir.

2.2 Yağmur kaynaklı yüzey suları

Tesiste oluşan yağış kaynaklı yüzey suları için 3 farklı bölgede 3 adet bölmeli çöktürme havuzları yapılmış ve biriken sular kömür depolama sahasında yağmurlama sistemiyle tozsuzlaştırma ve yol sulaması gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Çevre Mevzuatı kapsamında yağış kaynaklı yüzey suları için atıksu deşarjı konulu çevre izin muafiyeti alınmıştır. Bu suların alıcı ortama deşarjı önlenmiştir.

Araç yıkama ve iş makinalarının yıkanması sonucu oluşan atık sular yağ tutucudan geçirildikten sonra kömür stok sahası yüzey suyu toplama havuzuna getirilmekte burada kömürün tozsuzlaştırılmasında kullanılmaktadır.

2.3 Evsel kaynaklı oluşan atık sular

Tesiste çalışanlardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular (WC, Banyo, Yemekhane, Sosyal Tesisler, İdari ve işletme binası ) için, 100 m3/gün kapasiteli Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi mevcuttur. Atıksular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra kuru dere yatağına deşarj edilmektedir.

Atıksu arıtma tesisinden Akredite Laboratuar tarafından 2 ayda 1 iç izleme amaçlı alınan numune sonuçları SKKY sınır değerlerini sağlamakta ve mevzuat yükümlülükleri yerine getirilmektedir.

3.Tesiste oluşan atıkların yönetimi:

3.1 Atık Yönetimi

Göltaş Çimento 2008 yılından itibaren uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve katı atıklarının yasalara uygun olarak toplanmasını, geçici depolanmasını ve bertarafını sağlamaktadır. Tesisin rutin faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların cinslerine göre geçici depolanması için mevzuata uygun olarak depolama alanı yapılmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Geçici Atık Depolama Saha İzni alınmıştır. Tesiste oluşan atıklar (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, kontamine atıklar, yağ ve hava filtreleri, atık akü, atık pil, atık kartuş-toner,  tıbbi atıklar, ötl, vb) Geçici Atık Depo sahasında ilgili bölmelerde depolanmaktadır. Depolanan atıklar Bakanlıktan onaylı, çevre izin ve lisanslı tesislere bertarafa ya da geri dönüşüme gönderilmektedir.

Metal hurdalık sahası zemini betonla kaplanarak hurdaların toprakla teması önlenmiştir.

3.2 Piyasaya sürdüğümüz ambalajlı ürünlerin atıklarının geri kazanımı

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO ile yerine getirmiş olduğumuz 2017 yükümlülüğümüz kapsamında;

 • 19.567 adet ağacın kesilmesi önlendi (391 dönüm orman arazisi) 
 • 30.495.745 m3 su tasarrufu sağlandı (174 ailenin yıllık su tüketimi)
 • 4.799.936 kWh elektrik enerjisi tasarrufu (1738 ailenin yıllık elektrik tüketimi)
 • 10.528 litre fosil yakıt tasarrufu edilerek çevreye katkıda bulunulmuştur.  (Kaynak; ÇEVKO)

4.Enerji tasarrufu ve CO2 salımının azaltılması

4.1 Atık ısıdan elektrik üretimi (MidSEFF ödülü)

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısının geri kazanılmasına yönelik 12 MW kapasiteli Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 2015 yılı Kasım ayında devreye alınmış olup 10 MWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Fabrikamız elektrik enerjisi ihtiyacının %21’i Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden sağlanmaktadır. Üretime geçen bu proje ile yılda 50.656 ton karbon emisyonunu önleyerek yaklaşık 2.300.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlamaktayız. Bu proje ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.

12 MW enerji üretimi için 20 milyon dolar yatırım yapılmıştır.

Göltaş Çimento A.Ş. ‘Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi’ yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında ödül almıştır.

Atık ısı geri kazanım enerji santrali projesinin daha çok önem kazanabilmesi için 2017 yılı sonunda VCS Karbon Sertifikasyonu alınmıştır ve uluslararası pazarda Karbon Ticareti yapma hakkı kazanılmıştır.

4.2 Çimento ve klinker üretimine yapılan tasarruflar:

2015 yılında çimento öğütme enerjisini düşürebilmek amacıyla valsli dik çimento değirmeni kurulmuştur. Bilyalı değirmenlere göre yaklaşık 5 kWh/ton daha düşük enerji ile çimento üretmektedir. Bu projenin yatırım bedeli 16.500.000 Euro’dur.

Sistemde kullanılan vantilatörler devir ayarlı hale getirilerek; vantilatörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık % 20 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrikada kullanılan aydınlatma armatürler enerji tasarruflu armatürlere dönüştürülerek aydınlatma elektrik enerjisi giderlerinden yaklaşık % 30 enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Çimento değirmeni-3 prosesinde yapılan seperatör değişikliği ile yaklaşık 5kWh/ton elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrikamızın ısı ihtiyacı atık gazların ısısından sağlanmıştır ve kazan dairesinde bulunan 2 adet kazan devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık günlük 5 ton fosil yakıt tüketiminden tasarruf edilmiştir.

5.Çevre ve toplumsal duyarlılık

Çevre konusundaki duyarlılığını ağaçlandırma ve yeşil saha çalışmaları ile de sürdüren şirketimiz bu hizmetlerinin geleceğe taşınması için azami gayret göstermektedir.

5.1 Orman alanları

1980’li yılların başında Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma neticesinde Göltaş A.Ş. etrafındaki 111 hektar arazi ağaçlandırma kaydı ile 49 yıllığına Orman Genel Müdürlüğü’nden kiralanmıştır. 95’li yıllarda 33 hektar alan daha ilave edilerek toplam alan 144 hektara çıkmıştır. Bu alan içerisinde ortalama 1 milyon adet çeşitli yaşlarda sedir, kızılçam ve karaçam plantasyonları bulunmaktadır. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır. 

5.2 Ağaç plante aracı

Fabrikamızın 1997 yılında satın almış olduğu büyük ağaçları nakledebilen plante aracı ile Isparta içi ve civarındaki kamu ve özel kurumlara ağaç plantesi hususunda yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda tüplü çam fidanı yetiştirmesi yapılmakta ve bu fidanlar orman sahasına plante edilmektedir.

5.3 Çim alanları

40.000 m2‘lik sahada çimlendirme çalışması yapılmıştır. Ağaç yenileme ve bakım çalışmaları devam etmektedir. Fabrika giriş kara yolu orta refüj ve fabrika tarafı yan refüj çimlenme ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

6.Maden sahalarındaki rehabilitasyon ve doğaya yeniden kazandırma projeleri

Dönem içinde ocak işletmelerinin çevreye olan olumsuz etkilerini düşürmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmanın yanında, maden alımını tamamladığımız maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.

 • Kalker ocağımızda 1,2 hektarlık alan,
 • Tras ocağımızda 1,8 hektarlık alan

ağaçlandırılarak rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışan ocaklarımız için doğaya yeniden kazandırma ve rehabilitasyon projeleri hazırlanmış olup maden alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Kalker ocağı

Kalker ocağı rehabilite çalışmaları

Tras ocağı rehabilite çalışmaları

7.Önümüzdeki yıllar için çevresel hedeflerimiz;

 • Kapalı kömür stok holü yapılması
 • Kapalı marn ve kalker homojene sistemi kurulması
 • İkinci Kapalı klinker silosu yapılması
 • Hammadde nakil yollarının betonlanması
 • CO2 emisyonlarının azaltılması için katkılı çimento tüketiminin teşvik edilmesi
 • Ekipman değişikliği ile yapılacak enerji tasarrufları
 • Döner Fırın-2 soğutma elektrofiltresinin torbalı filtre sistemine dönüştürülmesi