x
Çevreci Yaklaşım Sürdürülebilirlik / Çevreci Yaklaşım

Çevreci ve Sürdürülebilir Yaklaşım

Göltaş Çimento A.Ş. olarak sanayinin olmazsa olmazı "sürekli iyileştirme ve devamlı gelişme" ilkeleri doğrultusunda fabrikamızda çevre ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Göltaş Çimento A.Ş. Çevre üzerindeki etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Şirket’in taahhüdü, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Taahhüt ettiği çevre politikası gereği, çevre performansını sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak yapılacak çalışmalar için ilgili kaynak ayrımı yapmaktadır.

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve Atık Yakma ve Beraber Yakma konulu “ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ”  ile çevre duyarlılık ilkesinden ödün vermediğini ispatlamıştır.

Göltaş Çimento A.Ş. faaliyetlerini; yaşam döngüsünü dikkate alarak sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Şirket’te Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda belirlenmiş süreçler takip edilerek uygulamalara dönüştürülmektedir. Göltaş Çimento A.Ş. hedefleri ve ISO 14001:2015 versiyonu geçiş doğrultusunda performans artırıcı çalışmalarına Yaşam Döngüsü Analizlerini de eklemiştir. Böylelikle operasyon ve yatırımlardan kaynaklanan çevresel etkilerin daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetimler gerçekleştirilmekte, eylem planları hazırlanarak, ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme çalışmaları ve gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş.  çevre yönetimi faaliyetleri, iç denetimin yanı sıra dış denetime de tabidir. İç tetkik ekipleri, süreç işlerliğini ve işleyişin prosedürlere uygunluğunu gözden geçirmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin geçerliliği ise periyodik olarak bağımsız denetim sürecine tabi tutulmaktadır.

Yasal uyum çevre yönetim çalışmalarının ön koşullarından biridir. Göltaş Çimento A.Ş.’nin çevre yönetim süreçleri, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumlarınca da denetlenmektedir.

Göltaş Çimento A.Ş. çevre konularında TÜRK ÇİMENTO SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ’ne üye olup, ortak çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca ilgili komite katılımcı üyeleri ile görev almakta ve destekleyici faaliyet çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türk Çimento Sanayicileri Birliği çatısı altında Çevre ve İklim Komitesi üyeliği ile sektörle ortak çalışmalar yürütülmektedir.

İKLİM VE ENERJİ

Göltaş Çimento A.Ş.  ülkemizde çevre sorumluluğunun ve çevre sorunları hakkındaki farkındalığın artması hedefiyle üretim döngüsü kapsamında çevresel etkileri en aza indirgemeye yönelik projeleri hayata geçirmektedir. Etkilerinin birçok alanda hissedildiği iklim değişikliği, günümüzde dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. İş dünyasında da iklim değişikliği risklerine karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği ile mücadele de doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedef haline getirmiştir.

ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI

Kalorifik değere sahip atık malzemelerin başında gelen alternatif yakıtların kullanımı, diğer endüstrilerin atık yönetimi sürecine de destek olmakta, aynı zamanda atıklardan doğan çevresel etkilerin minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, geri dönüşümü mümkün olmayan alternatif yakıtlardan, atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan enerji geri kazanımı metodu kullanılmaktadır. Göltaş Çimento A.Ş.’nin alternatif yakıt kullanımına başlama hedefi kapsamında, 16.12.2020 tarihli “Beraber Atık Yakma Lisansı” alınmıştır. Alternatif yakıt oranının artırılması, petrokok, kömür, fuel oil gibi konvansiyonel yakıtların kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. 

ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI

Döngüsel ekonomiye katkı çalışmalarının yürütülmesi kapsamında atıklar hammadde olarak değerlendirilmektedir. Çimento sektöründe alternatif hammadde kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi; alternatif hammaddenin çimento üretiminde yarı mamül olan klinkerin üretimi aşamasında doğal hammaddelerin yerine kullanılmasıdır. İkincisi ise çimento üretiminde, klinkere belirli oranlar ile katılan doğal katkı malzemelerinin yanı sıra, çimento kalite normlarını bozmadan, alternatif hammaddenin kullanılmasıdır. Alternatif hammaddeler ve katkı malzemeleri, doğal veya çoğunluğu diğer endüstrilerin atık ya da yan ürünleri olan çeşitli malzemelerdir. Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynakların daha az kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve döngüsel ekonominin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

SERA GAZI EMİSYONLARI

Çimento üretimi sürecinde, en önemli iki karbondioksit kaynağı hammaddenin dekarbonizasyon sürecinden ve yakıtların yanmasından oluşan kaynaklardır. Alternatif yakıt kullanımı, alternatif hammadde ve doğal katkı oranlarının arttırılması, termal ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması sektörde Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına neden olan en önemli etkendir.

Türkiye’de CO2 Emisyon Ticaret Sistemi veya karbon vergilendirmesine yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesinde üretim ve proses süreçlerinin etkili takip ve kontrolü önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Göltaş Çimento A.Ş., yasal düzenlemelere de uygun olarak faaliyet süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonlarını 2015 yılından itibaren her yıl hesaplayıp, akredite firmalara doğrulatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmektedir. Göltaş Çimento A.Ş. gerçekleştirdiği emisyon hesaplama çalışmalarını doğrudan (kapsam 1) ve dolaylı (kapsam 2) sera gazı emisyonları olmak üzere 2 kapsamda gerçekleştirmektedir.  Kapsam 1 kapsamında; Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı ve yanma kaynaklı sera gazı emisyonları oluşmaktadır. Kapsam 2 kapsamında, elektrik tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonu oluşmaktadır.  Dolaylı sera gazı emisyonları hesaplanmamaktadır.

Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyotlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır.

EMİSYON YÖNETİMİ

Çimentonun üretim sürecinde, sera gazı emisyonlarıyla beraber döner fırınlarında toz ve gaz emisyonları da oluşmaktadır. Sürekli ölçüm sistemleri (SEÖS) ve ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenen periyodlarda akredite laboratuvarlar tarafından ölçülen toz ve gaz emisyonları, yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin altında kalarak yasal mevzuata uyum sağlanmıştır. Hava kirliliği kontrolü kapsamında; çevre mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerin sağlandığına dair akredite kuruluşlara da periyodik teyit ölçümleri yaptırılmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmaktadır.

Baca Gazı Emisyonları/Online Emisyon Takip Sistemi

Çimento sektörünün hammadde ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan temel emisyon türlerinden olan toz emisyonunu azaltmak amacıyla mevcut en iyi tekniklerden olan torbalı filtreleme sistemleri devreye alınmıştır. İlave olarak fabrikalarımızda SEÖS ile izlenen bacalarımız haricinde baca dışı kaynaklar için de iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gaz ve toz emisyon ölçüm cihazlarının sürekli çalışırlığının sağlanması için etkin bir bakım yöntemi uygulanmaktadır.

Çimento üretim sürecinde açığa çıkan, toz, yanma gazları (azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx)), karbon monoksit (CO), organik bileşikler, metaller, hidrojen florür (HF), hidrojen klorür (HCI), dioksin ve furan parametrelerinin fabrikalarımızda sürekli takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Fabrikamızda ana bacalarda kurulu SEÖS-Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi sayesinde bacalardaki toz ve yanma gazları 7/24 anlık olarak ölçülüyor ve bu değerler yine anlık olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından takip edilmektedir. Baca gazı emisyonlarının takibinde ulusal mevzuata tam uyum sağlanarak, AB mevzuatına uyum çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca tüm tesiste emisyon teyit ve hava kalitesi ölçümleri yasal yükümlülükler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik almış akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilerek, raporlanmaktadır.

Toz çıkış noktalarında etkin filtre sistemleri kurularak tozun çevreye yayılması önlenmiştir. Bu filtre gruplarının teyit ölçümleri kapsamında etkinlikleri denetlenmektedir.

Döner fırın ana bacalarında 50 mg/Nm3’ler seviyesinde olan toz emisyonlarının 10 mg/Nm3’lerin altına düşürülebilmesi için 2015 yılında mevcut 3 adet elektro filtre/torbalı filtre dönüşümleri yapılmış ve ayrıca yine 2015 yılında tesisimizde bulunan bir adet çakıllı filtre tamamen değiştirilerek torbalı filtreye geçilmiş ve toplam 4.500.000 Euro’luk bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Filtrelerin devreye alınmasından sonra yapılan garanti ölçümlerinde 5 mg/Nm3 altında toz değerleri ölçülmüştür. Ana emisyon kaynaklarında yapılan bu yatırımla toz tutma veriminde artış sağlanmıştır.

Döner Fırın II soğutma bacasındaki toz emisyonlarının 10 mg/Nm3 altına çekebilmek için elektro filtre/torbalı filtre dönüşümü planlanmış ve tahmini bütçesi 1.200.000 Euro’dur.

Ortam Hava Kalitesi İyileştirmeleri;

Kömür stok alanları için stok alanı çevresine toz tutucu rüzgar perdeleri yerleştirilmiş ve otomatik yağmurlama sistemi yapılarak rüzgarın etkisi azaltılmıştır. Kömür stokholü içinde iş makinalarının çalıştığı alanlar sürekli sulanarak tozuma önlenmiştir.

75.000 tonluk kapalı klinker silosu vardır. Stok miktarının mevsim ve satış şartları nedeniyle 75.000 tonu geçmesi durumunda tozuma olmayacak şekilde depolama yapılmaktadır.

Fabrika içerisinde bulunan beton yollar yol süpürme makinası ile sürekli süpürülmekte ve yağış olmayan günlerde sulanmaktadır. Hammadde nakil yolları sürekli nemli tutularak toz oluşumu önlenmektedir.

Fabrikamızda biri sabit paketleme bölümünde, bir diğeri hareketli yüksek kapasiteli iki adet toz emme makinası ile tozun oluştuğu bölge emilerek temizliği sağlanmaktadır ve savurma yoluyla oluşan tozuma da önlenmiş olmaktadır. Tesisteki tüm filtrasyon işlemi sonucunda toplanan malzeme kapalı sistem içerisinde üretime geri kazandırılmaktadır. Fabrikamızdaki toz kaynaklarındaki tozumanın önlenmesi için 72 adet torbalı filtre çalışmaktadır.

SU YÖNETİMİ

Göltaş Çimento A.Ş.  üretim tesisinde temel olarak soğutma, tozsuzlaştırma ve sulama süreçlerinde kullanılmakta olan suyun kaynakları, kuyu sularıdır. Su tüketimlerini azaltmak için, kullanılan suların yeniden kullanılması uygulamaları hayata geçirilmektedir. 

Üretim tesisleri kaynaklı atık sular

Tesisimizde klinker ve çimento üretimi esnasında atık su oluşmamaktadır.

Atık ısıdan elektrik üretimi esnasında oluşan atık sular için 2 adet havuz yapılmış ve bu havuzda biriken sular çimento üretim aşamasında kullanılmak için üretim birimlerinde değerlendirilmektedir.

Yağmur kaynaklı yüzey suları

Tesiste oluşan yağış kaynaklı yüzey suları için 3 farklı bölgede 3 adet bölmeli çöktürme havuzları yapılmış ve biriken sular kömür depolama sahasında yağmurlama sistemiyle tozsuzlaştırma ve yol sulaması gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Çevre Mevzuatı kapsamında yağış kaynaklı yüzey suları için atıksu deşarjı konulu çevre izin muafiyeti alınmıştır. Bu suların alıcı ortama deşarjı önlenmiştir.

Araç yıkama ve iş makinalarının yıkanması sonucu oluşan atık sular yağ tutucudan geçirildikten sonra kömür stok sahası yüzey suyu toplama havuzuna getirilmekte burada kömürün tozsuzlaştırılmasında kullanılmaktadır. 

 

Evsel kaynaklı oluşan atık sular

Fabrikamızda endüstriyel kaynaklı bir atık su oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık su oluşmaktadır. Tesiste çalışanlardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular (WC, Banyo, Yemekhane, Sosyal Tesisler, İdari ve işletme binası ) için, 100 m3/gün kapasiteli Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi mevcuttur.  Oluşan atık su, İlgili yönetmelikte belirtilen periyotlarda izlenmekte ve sınır değerleri sağlamaktadır. Evsel ve endüstriyel su tüketimlerinin azaltılması ve işletmeden uzaklaştırılan suyun niteliğinin artırılması için yapılan planlı çalışmalar şu şekildedir: Bu bağlamda, fabrikamızda oluşan evsel nitelikli atık sular, arıtma işleminin ardından soğutma suyu olarak yeniden kullanılmaktadır. Bu yöntemle hem atık su deşarjı engellenmekte hem de doğal kaynak olan su tüketimi azaltılmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ

Atık sorunu, hızlı nüfus artışı ve giderek artan sanayileşme faaliyetleri sonucu dünyanın karşı karşıya olduğu önemli krizlerden biri haline gelmiştir. Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, tekrar kullanılmasına öncelik verilmesi, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması çok önemlidir.

Atığı azaltmak ve ürün atıklarını yeniden kullanmak için, ortaklıklarımız ile döngüsel yaklaşım prensibi ile atıkları yeniden üretim sürecine kazandırıyoruz.  Tedarikçi değerlendirme ve müşteri memnuniyet çalışmaları ile sürece entegre edilmektedir.

Tesiste oluşan atıkların yönetimi

Göltaş Çimento 2008 yılından itibaren uyguladığı Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve katı atıklarının yasalara uygun olarak toplanmasını, geçici depolanmasını ve bertarafını sağlamaktadır. Tesisin rutin faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarının cinslerine göre geçici depolanması için mevzuata uygun olarak depolama alanı yapılmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Geçici Atık Depolama Saha İzni alınmıştır. Tesiste oluşan atıklar (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, kontamine atıklar, yağ ve hava filtreleri, atık akü, atık pil, atık kartuş-toner,  tıbbi atıklar, ötl, vb) Geçici Atık Depo sahasında ilgili bölmelerde depolanmaktadır.  Depolanan atıklar Bakanlıktan onaylı, çevre izin ve lisanslı tesislere bertarafa ya da geri dönüşüme gönderilmektedir. Tehlikeli atıklar atık türü ve kodlarına göre bertaraf tesislerine gönderilmekte; yakılabilecek atıklar atık lisansı kapsamındaki fabrikamızda birlikte yakılarak, enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

Metal hurdalık sahası zemini betonla kaplanarak hurdaların toprakla teması önlenmiş ve yağış suları bir tankta toplanarak alıcı ortama karışması engellenmiştir.

SIFIR ATIK

Sıfır Atık hedefini gerçekleştirmek için operasyonlarımızdan kaynaklanan atıkları önlüyor ve azaltıyor, atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla performansını artırıyoruz. Atık oluşumunu, düzenli depolamaya veya enerji geri kazanımı hariç yakmaya gönderilen atık miktarını azaltıyor ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam ederek sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyoruz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi’ne destek vererek, Sıfır Atık Sisteminin kurulması ve izlenmesi kapsamında 2020 yılı sonunda proje çalışmaları başlatıldı ve tesisimiz için 25.12.2020 Tarih ve Belge No: TS/32/B2/15/13 Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

 

ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği ve yönetimi konularında GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. oluşturulmuş Enerji Yönetim Birimi ve tüm çalışanların da katılımı ile tüm tüketim noktalarında verimliliği gözeterek Verimlilik Artırıcı Projelere verilen önemi artırmıştır.

Enerji tüketim bildirimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirmeleri kapsamında her yıl ENVER portal veri tabanına yapılmaktadır. 2020 yılında 223 milyon kWh elektrik enerjisi tüketilmiş, 48 milyon kWh elektrik enerjisi Atık Isı Geri Kazanım santralinde üretilerek iç tüketicilerde kullanılmıştır. 2020 yılı toplam enerji tüketimi ise yaklaşık olarak 170.000 TEP olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Atık Isı Geri Kazanım santrali üretimleri karşılığı 26.012 ton CO2 salınımı önlenmiştir. Enerji verimliliği projeleri ile 11 adet proje ile yıllık olarak 7,8 milyon kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve maddi fayda sağlanmıştır.

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji tasarrufu ve tüketimi verimliliği sağlanmaktadır.

 

Enerji Tasarrufu ve CO2 Salımının Azaltılması

Enerjinin verimli olarak kullanılması, İklim Değişikliği ile mücadele de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, çimento üretim süreçlerinde bulunan kırma, yanma, ve öğütme tesislerinde daha az enerji tüketen verimli ekipmanlar kullanılması, proses optimizasyonları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji azaltımları sağlanmaktadır.

 

Atık Isıdan Elektrik Üretimi (MidSEFF Ödülü)

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısının geri kazanılmasına yönelik 12 MW kapasiteli Atık Isı Geri Kazanım Tesisi 2015 yılı Kasım ayında devreye alınmış olup 10 MWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Fabrikamız elektrik enerjisi ihtiyacının %21’ si Atık Isı Enerji Üretim Tesisinden sağlanmaktadır. Üretime geçen bu proje ile yılda 50.656 ton karbon emisyonunu önleyerek yaklaşık 2.300.000 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar çevreye katkı sağlamaktayız. Bu proje ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir. 12 MW enerji üretimi için 20 milyon dolar yatırım yapılmıştır.

2015 yılında Göltaş Çimento A.Ş. fabrikasında atık gaz ısısının elektrik enerjisine geri dönüşüm tesisi yatırımı ile birlikte sağlanan tasarrufun da enerji verimliliğine önemli bir payı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 15.424 ton CO2 tasarrufu yapılırken, 2020 yılında artış göstererek 26.012 ton CO2 tasarruf yapılmıştır.

 

Göltaş Çimento A.Ş. ‘Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi’ yatırımı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ortakları, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) kapsamında finanse edilen “En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje” dalında ödül almıştır.

Atık ısı geri kazanım enerji santrali projesi ile ilgili karbon salınım ticareti sertifikası almak için gerekli çalışmalara Ocak 2016 itibariyle başlanılmıştır ve hedefimiz bu sertifikanın uluslararası pazarda ticaretini sağlamaktır. İklim değişikliği ile mücadele gibi çevresel ve diğer sosyal unsurlarıyla birlikte tasarlanarak hayata geçirdiğimiz projenin, başvurusu gerçekleştirilen VCS sertifikasyonu sonucunda CO2 denkleştirme ve karbon ticari açısından farklı bir değer kazanacağını öngörüyoruz.

Atık Isı Geri Kazanımı Karbon Salınımı Ticareti Sertifikası Projesi”   kapsamında  Verified Carbon Standard (VCS) kuralları çerçevesinde Proje Dizayn Dökümanı (PDD), 10.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Kurulan 12 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısının tekrar kullanımı ile CO2 emisyonun azaltımı sağlanmıştır.

Çimento ve Klinker üretimine yapılan tasarruflar

2015 yılında çimento öğütme enerjisini düşürebilmek amacıyla valsli dik çimento değirmeni kurulmuştur.  Bilyalı değirmenlere göre yaklaşık 5kWh/ton daha düşük enerji ile çimento üretmektedir. Bu proje toplam çimento üretimimizde 2,5kWh/ton öğütme enerjimizi düşürmüştür. Bu projenin yatırım bedeli 16.500.000 Euro’dur.

Sistemde kullanılan vantilatörler devir ayarlı hale getirilerek; vantilatörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık %20 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrikada kullanılan aydınlatma armatürler led armatüre dönüştürülerek aydınlatma elektrik enerjisi giderlerinden yaklaşık %30 enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Çimento Değirmeni-3 prosesinde yapılan seperatör değişikliği ile yaklaşık 5kWh/ton elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrikamızın ısı ihtiyacı atık gazların ısısından sağlanmıştır ve kazan dairesinde bulunan 2 adet kazan devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık günlük 5 ton fosil yakıt tüketiminden tasarruf edilmiştir.

 

ÇEVRE VE TOPLUMSAL DUYARLILIK

Çevre konusundaki duyarlılığını ağaçlandırma ve yeşil saha çalışmaları ile de sürdüren şirketimiz bu hizmetlerinin geleceğe taşınması için azami gayret göstermektedir.

Orman Alanları

1980’li yılların başında Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşma neticesinde Göltaş A.Ş. etrafındaki 111 hektar arazi ağaçlandırma kaydı ile 49 yıllığına Orman Genel Müdürlüğü’nden kiralanmıştır. 95’li yıllarda 33 hektar alan daha ilave edilerek toplam alan 144 hektara çıkmıştır. Bu alan içerisinde ortalama 1 milyon adet çeşitli yaşlarda sedir, kızılçam ve karaçam plantasyonları bulunmaktadır. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Ağaç Plante Aracı

Fabrikamızın 1997 yılında satın almış olduğu büyük ağaçları nakledebilen çam plante aracı ile Isparta içi ve civarındaki kamu ve özel kurumlara ağaç plantesi hususunda yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda tüplü çam fidanı yetiştirmesi yapılmakta ve bu fidanlar orman sahasına plante edilmektedir.

Çim Alanları

40.000 m2‘lik sahada çimlendirme çalışması yapılmıştır. Ağaç yenileme ve bakım çalışmaları devam etmektedir. Fabrika giriş kara yolu orta refüj ve fabrika tarafı yan refüj çimlenme ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Göltaş Çimento A.Ş. madencilik operasyonları nedeniyle doğal hayat üzerinde olumsuz bir etki oluşmaması, çevresel etkinin minimum düzeyde tutulabilmesi için çalışmaya öncelikle maden sahası işletmeye geçmeden önce başlamaktadır. Maden sahasının belirlenmesiyle birlikte Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine geçilmektedir. Bu değerlendirmeyle biyoçeşitlilik de dahil olmak üzere muhtemel tüm çevresel ve sosyal etkiler belirlenerek gerekli önlemler planlanmaktadır.

Yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimizin ekosistemler üzerindeki etkisini azaltmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri olan madencilik faaliyetlerinin doğaya saygılı şekilde yürütülmesi ve kullanılan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması için, Üretim sahasında faaliyete başlamadan önce ilgili kamu kuruluşlarının onayıyla yürürlüğe girmek üzere, arazinin faaliyet süresince en az çevresel etki ile kullanımı, ardından da rehabilitasyon ve iyileştirme kriterleri ve zaman planının yer aldığı doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) planı hazırlıyoruz.

Ekonomik ömrünü tamamlayan maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Kalker ocağımızda 1,2 hektarlık alan, Tras ocağımızda 1,8 hektarlık alan rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışan ocaklarımız için doğaya yeniden kazandırma ve rehabilitasyon projeleri hazırlanmış olup maden alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Kalker Ocağı

Kalker Ocağı rehabilite çalışmaları

Tras Ocağı rehabilite çalışmaları

 

Önümüzdeki yıllar için Çevresel Hedeflerimiz

  • Kapalı kömür stok holü yapılması
  • Kapalı marn ve kalker homojene sistemi kurulması
  • İkinci Kapalı klinker silosu yapılması
  • Hammadde nakil yollarının betonlanması
  • CO2 emisyonlarının azaltılması için katkılı çimento tüketiminin teşvik edilmesi
  • Ekipman değişikliği ile yapılacak enerji tasarrufları
  • Döner Fırın-2 soğutma elektrofiltresinin torbalı filtre sistemine dönüştürülmesi
  • Alternatif Yakıt Kullanımı kapsamında, Döner Fırın-I ve Döner Fırın-II'den farklı türdeki atık (ÖTL, ATY, Kurutulmuş Çamur) beslemelerinin yapılması